xtecat BiN gmail BiN Accés moodle Accés weeras Accés clickedu 

Eleccions a Consell escolar 2021

El consell escolar del centre és l'òrgan col·legiat de participació de la comunitat escolar en el govern del centre. En el consell escolar hi ha representats tots els col·lectius que intervenen en la comunitat educativa: director, professorat, alumnat, personal d'administració i serveis, etc.

En els centres públics, la funció principal del consell escolar és participar en la presa de decisions en relació amb aquells temes importants per al funcionament i l'organització del centre: el projecte educatiu, la programació general, la gestió econòmica, etc. En el cas dels centres privats concertats, el consell escolar debat, avalua, analitza i pren decisions sobre els temes proposats pel titular del centre.

Els membres del consell escolar són elegits per un període de quatre anys i es renoven per meitats cada dos anys.

Calendari del procés electoral

  • Inici del procés: 30 d'octubre de 2023
  • Presentació de candidatures: entre el 2 i el 16 de novembre a Administració o Direcció mitjançant el seguent imprés.
  • Constitució de les meses electorals: abans del 13 de novembre de 2023
  • Votacions de cada sector alumnat: el 23 de novembre de 2023
  • Votacions de cada sector famílies: el 23 de novembre de 2023 des de les 14 a les 18 hores
  • Constitució del consell escolar: abans del 20 de desembre de 2023

Documentació

Convocatòria consell escolar 2023

​Normativa

Resolució EDU/3014/2023​, de 30 d'agost , per la qual s'estableix el calendari i el règim del procés electoral per renovar els membres dels consells escolars dels centres públics i privats sostinguts amb fons públics i es crea un pla pilot per implementar el sistema de vot electrònic en centres públics de titularitat del Departament d'Educació.

Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació

Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del dret a l'educació

Decret 102/2010 , de 3 d'agost, d'autonomia dels centres educatius

Resolució EDU/1705/2022 , d'1 de juny, per la qual s'acorda ajornar les eleccions per a la renovació dels membres dels consells escolars dels centres públics i privats sostinguts amb fons públics i es prorroga el mandat dels membres objecte de renovació.​​


GeneAjGvminesGvelbruguersGvTV


Ves al principi