xtecat BiN gmail BiN Accés moodle Accés weeras Accés clickedu 

Preinscripció 2020-2021

Preinscripció i matrícula 2020-2021 ESO i Batxillerat

Dossier Portes Obertes Batxillerat.pdf Dossier Portes Obertes ESO.pdf

A l'Institut de Bruguers volem formar persones que puguin trobar el camí a la seva vida, persones que adquireixin els aprenentatges i les competències adequades per esdevenir persones crítiques, competens i compromeses amb el món que els ha tocat viure.

​​La crisi sanitària ocasionada per la covid-19 ha comportat la suspensió del procediment de preinscripció i matrícula d’alumnes, regulat mitjançant la Resolució EDU/576/2020, de 28 de febrer, per la qual s’aproven les normes de preinscripció i matrícula d'alumnes als centres del Servei d'Educació de Catalunya i altres centres educatius, en els diversos ensenyaments sostinguts amb fons públics, per al curs 2020-2021.

Per fer possible la realització d’aquest procediment, que és imprescindible per al funcionament correcte del sistema, s’han ajustat els calendaris i s’han introduït alguns canvis en la gestió, amb la incorporació de totes les mesures de prevenció imprescindibles per fer les gestions de forma segura, tant per al personal implicat com per a la ciutadana.

Caldrà especificar l’identificador de l’alumne (número RALC) que us facilitaran al centre de procedència o per aquest enllaç.

És obligatori especificar l'adreça electrònica per poder rebre el missatge amb el codi de la sol·licitud de preinscripció.

Així mateix, si l'alumne/a és menor d'edat, cal especificar el tutor/a que consultarà per Internet els resultats de la preinscripció (puntuació provisional, puntuació un cop resoltes les reclamacions, ordre definitiu i plaça assignada). Es pot accedir a aquestes consultes amb el codi de sol·licitud i el número del DNI, NIE o passaport del tutor/a que s'ha especificat que farà la consulta.

Calendari

Preinscripció ESO

Matrícula

En l'apartat de Secretaria teniu tots els documents per fer la matrícula, així com el llistat de llibres, informació de l'AFA (Associació de famílies d'alumnes) i les extraescolars

http://www.insbruguers.cat/secretaria

Termini per fer la matrícula d'alumnes preinscrits amb plaça assignada: del 7 al 15 de juliol de 2020.

Preinscripció Batxilllerat

Matrícula

En l'apartat de Secretaria teniu tots els documents per fer la matrícula, així com el llistat de llibres, informació de l'AFA (Associació de famílies d'alumnes) i les extraescolars

http://www.insbruguers.cat/secretaria

Termini per fer la matrícula d'alumnes preinscrits amb plaça assignada: del 7 al 10 de juliol de 2020.

Com presentar la preinscripció?

És molt fàcil. Només cal omplir les dades seguint les instruccions que indiquen a la web.

En primer lloc cal omplenar el formulari en la web del departament:

http://ensenyament.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/20483_preinscripcio_escolar?moda=1

Important! Codi del centre: 08017530

Només es pot presentar una sol·licitud de preinscripció per alumne o alumna però s'hi poden indicar peticions d'admissió en diversos centres (10 com a màxim i per ordre de preferència). La presentació de més d'una sol·licitud comporta la invalidació dels drets de prioritat que puguin correspondre.

Cal utilitzar la sol·licitud amb suport informàtic. S’hi pot accedir mitjançant un ordinador, una tauleta tàctil o un telèfon mòbil

En emplenar la sol·licitud amb suport informàtic trobareu un espai que cal omplir amb l'identificador de l'alumne o alumna. És una dada obligatòria que us facilitaran al centre de procedència o també es pot consultar l'identificador de l'alumne (número RALC)  per aquest enllaç.

És obligatori especificar l'adreça electrònica per poder rebre el missatge amb el codi de la sol·licitud de preinscripció.

També cal marcar en la sol·licitud el tutor o tutora que consultarà per Internet els resultats de la preinscripció (puntuació provisional, puntuació un cop resoltes les reclamacions, ordre definitiu i plaça assignada). Es pot accedir a aquestes consultes amb el codi de sol·licitud i el número del DNI, NIE o passaport del tutor o tutora que s'ha especificat que farà la consulta.

Una vegada enviades les dades s’obté el resguard de la sol·licitud. Aquest resguard s’ha d’enviar per correu electrònic a la bústia electrònica oficial del centre demanat en primera opció. Juntament amb el resguard de la sol·licitud de preinscripció cal presentar la documentació escanejada o fotografiada a la direcció Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la..

Un cop presentada la sol·licitud, i durant el termini de presentació de sol·licituds, es podran modificar les dades relatives als criteris de prioritat al·legats, així com dels ensenyaments i centres sol·licitats, si és necessari. En aquest cas les dades vàlides seran les de la darrera modificació.

Quina documentació cal enviar per correu?

Una vegada realitzis la preinscripció telemàticament, cal enviar un correu electrònic amb la documentació que indiquem.

S'accepta les fotos on surti sencer el document:

 1. Fotografia del DNI de l'alumne/a o de la Targeta de residència (per a alumnat estranger). Recomanem als pares, que en cas que l'alumne/a encara no tingui el DNI, comencin ja la tramitació per tal de facilitar el tractament informàtic en el moment de la matrícula.
 2. Fotografia del llibre de Família i fotografia dels fulls on estiguin inscrits els pares i l’alumne/a
 3. Fotografia del DNI del pare i la mare o tutors legals
 4. Per justificar el domicili a Gavà:
  • Només en el cas de que l'adreça que figuri als DNI no coincideixi amb la del full de preinscripció, es demanarà fotografia del certificat de convivència de l'alumne/a amb la persona sol·licitant, que haureu de demanar a l'Ajuntament i el resguard de la renovació dels DNI per canvi de domicili..
  • Si les persones amb qui conviu l'alumne/a no són els pares haureu d'aportar la documentació que acrediti la tutela.
  • La proximitat del domicili, quan es consideri a aquest efecte el lloc de treball, s’acredita mitjançant l’aportació d’una fotografia del contracte laboral o un certificat de l'Empresa.
 5. Només en el cas que s’al·legui ser beneficiari de l’ajut de la renda garantida de ciutadania, caldrà portar fotografia del document que ho acrediti, o acreditació que les rendes familiars no superen les que s’estableixen per accedir a aquesta prestació.
 6. Fotografia del Carnet de Família nombrosa o de Família monoparental, si és el cas
 7. Fotografia del certificat de disminució del Departament d’Acció Social i Ciutadania o de l’ICAM de la persona (alumne/a, pare/mare, tutor, germà/germana)que al·legui aquesta condició (discapacitat igual o superior al 33 %).

IMPORTANT!

 • L'alumne/a només pot fer una preinscripció i l'ha d'entregar al centre a què opti en primer lloc.
 • És imprescindible de fer constar a la preinscripció dos o més centres per ordre de preferència.
 • És imprescindible de fer constar a la preinscripció el correu electrònic de contacte.

Portes obertes?

A causa del tancament de centres per la covid-19, enguany molts centres educatius no han estat a temps de dur a terme la jornada de portes obertes. Atès que aquests només podran obrir per als tràmits administratius de preinscripció,  no serà possible realitzar visites als centres. Per això, hauran d’incloure informació a la pàgina web amb tot el detall possible de les característiques del centre i del seu projecte educatiu, per oferir tota la informació que les famílies necessiten per a fer la tria de centre. 

Cita prèvia

Pots sol·licitar cita prèvia mitjançant aquest enllaç. L'horari d'atenció serà del dia 19 al 22 de maig de 09:00h a 13:30h.

L’ajuntament ofereix suport telefònic i telemàtic per fer la preinscripció telemàtica i també habilitarà l’Oficina Municipal d’Escolarització (OME) amb cita prèvia a nivell presencial del dia 19 al 22 de maig (de 16:00 a 19:00 h).

Per a les famílies que hagin de fer ús de la cita prèvia i la preinscripció presencial, us donen la informació necessària per dur el tràmit amb total garantia de salut i seguretat:

 • A l’escola únicament ha de venir a fer la preinscripció una sola persona.
 • Heu de portar la documentació per a poder-la escanejar o fotocopiar i, si pot ser , la sol·licitud emplenada des de casa . Porteu el vostre propi bolígraf en cas que s’hagi d’afegir alguna dada.
 • Recordeu portar mascareta i guants.
 • No podeu acudir les persones de grups d'especial vulnerabilitat o en període de confinament o que presenteu símptomes . En aquest cas, podeu autoritzar per escrit a una altra persona a portar la sol·licitud i la documentació.

Oferta inicial

La oferta inicial dels estudis obligatoris del centre és la següent:

http://mapaescolar.gencat.cat/

Establiment del barem en els criteris de prioritat

A l'educació primària, ESO i batxillerat -excepte a la modalitat d'artístic- tenen preferència els alumnes que provenen d'un centre adscrit al centre demanat. A ESO i batxilerat, només per a alguns centres, també tenen preferència els alumnes que cursen simultàniament ensenyaments professionals de música i dansa i programes esportius d'alt rendiment. 

En tots els ensenyaments obligatoris i el batxillerat, per a l'ordenació de les sol·licituds s’apliquen a continuació els criteris generals de prioritat, que són els següents:

 • Els alumnes de l'Institut de Begues que vulguin estudiar batxillerat estan adscrits als dos instituts públics de Gavà, tant a l'Institut de Bruguers com l'Institut Calamot.
 • Si actualment hi ha germans matriculats al centre o el pare, mare, tutor legal hi treballa: 40 punts.
 • Per proximitat del domicili o del lloc de treball al centre sol·licitat en primer lloc (només una opció):
  • Domicili a l'àrea de proximitat del centre: 30 punts.
  • Lloc de treball a l'àrea de proximitat del centre: 20 punts.
  • Domicili al mateix municipi del centre: 10 punts.
 • Si el pare, mare o tutor legal reben l'ajut de la renda garantida de ciutadania: 10 punts.
 • Per discapacitat igual o superior al 33% de l'alumne o d'un familiar de primer grau: 10 punts.
 • En el batxillerat també es té en compte la nota mitjana.

Com a criteris complementaris de desempat, hi ha el de família nombrosa o monoparental (15 punts).

Els resultats de la preinscripció es podran consultar per internet: els resultats individuals des d’Estudiar a Catalunya i els llistats al web del centre. Els centres generaran les llistes que s’han de publicar durant el procés de preinscripció amb les dades personals dels sol·licitants anonimitzades.

Documentació

 • Resolució EDU/576/2020, de 28 de febrer, per l​a qual s'aproven les normes de preinscripció i matrícula d'alumnes als centres del Servei d'Educació de Catalunya i altres centres educatius, en els diversos ensenyaments sostinguts amb fons públics, per al curs 2020-2021.
 • Decret 31/2019, de 5 de febrer, de modificació del Decret 75/2007, de 27 de març, pel qual s'estableix el procediment d'admissió de l'alumnat als centres en els ensenyaments sufragats amb fons públics.
 • Decret 10/2012, de 31 de gener, de modificació del Decret 75/2007, de 27 de març, pel qual s'estableix el procediment d'admissió de l'alumnat als centres en els ensenyaments sufragats amb fons públics.
 • Decret 75/2007, de 27 de març, pel qual s'estableix el procediment d'admissió de l'alumnat als centres en els ensenyaments sufragats amb fons públics.
 • Resolució EDU/977/2020, de 8 de maig, per la qual s'actualitza el procediment i es modifica la Resolució EDU/576/2020, de 28 de febrer, per la qual s'aproven les normes de preinscripció i matrícula d'alumnes als centres del Servei d'Educació de Catalunya i altres centres educatius, en els diversos ensenyaments sostinguts amb fons públics, per al curs 2020-2021.

GeneAjGvminesGvelbruguersGvTV


Ves al principi