xtecat BiN gmail BiN Accés moodle Accés weeras Accés clickedu 

Modalitats


A l'Institut de Bruguers s'ofereixen dues modalitats:

 • Ciències i Tecnologia
 • Humanitats i Ciències Socials

En cadascuna de les modalitats es poden cursar diferents itineraris segons l'agrupació de les matèries.

Itineraris del centre (I)

MODALITATItineraris

Matèries de modalitat 1r
(3 hores setmana)

Optatives Anuals
Franja 1
Optatives Anuals
Franja 2

Optatives Anuals
Franja 3

Ciències i Tecnologia 1. Tecnològic
 • Matemàtiques I
 • Tecnologia i Enginyeria I
 • Física I  / Geologia i Ciències Ambientals I

Química I

Psicologia

Formació i Orientació Personal i Professional

Dibuix Tècnic I

Programació

Món Clàssic

Francès

Alemany

Reptes Científics Actuals (Biologia i Geologia)

Matemàtica Aplicada

Representem Teatre (Creació Literària)

Projecte Buchenwald
(Problemàtiques Socials)

Programació

Reptes Científics Actuals
(Física i Química)

Robòtica

Periodisme -Revista Bruguers
(Comunicació Audiovisual)

Ciutadania Política i Dret

Biomedicina

Religió (Trimestres 2 i 3)

2. Ciències
 • Matemàtiques I
 • Biologia I
 • Física I  / Geologia i Ciències Ambientals I
3. Biosanitari
 • Matemàtiques I
 • Biologia I
 • Geologia i Ciències Ambientals I / Física I

Itineraris del centre (II)

 

MODALITATItineraris

Matèries de modalitat 1r
(3 hores setmana)

Optatives Anuals
Franja 1
Optatives Anuals
Franja 2

Optatives Anuals
Franja 3

Humanitats i Ciències Socials 4. Ciències Socials
 • Matemàtiques C. Socials I
 • Història del món Contemporani / Literatura Universal
 • Economia / Llengua i Cultura Gregues I

Química I

Psicologia

Formació i Orientació Personal i Professional

Dibuix Tècnic I

Programació

Món Clàssic

Francès

Alemany

Reptes Científics Actuals (Biologia i Geologia)

Matemàtica Aplicada

Representem Teatre (Creació Literària)

Projecte Buchenwald
(Problemàtiques Socials)

Programació

Reptes Científics Actuals
(Física i Química)

Robòtica

Periodisme -Revista Bruguers
(Comunicació Audiovisual)

Ciutadania Política i Dret

Biomedicina

Religió (Trimestres 2 i 3)

5. Humanístic-Filològic
 • Llengua i Cultura Llatines I
 • Literatura Universal
 • Llengua i Cultura Gregues I / Història del món Contemporani

end faq

Matèries


Matèries comunes

Distribució de les matèries comunes al Batxillerat:

1r BATXILLERAT2n BATXILLERAT

Llengua catalana i literatura (2h)
Llengua castellana i literatura (2h)
Llengua estrangera (3h)
Filosofia i ciutadania (2h)
Ciències per al món contemporani (2h)
Educació física (2h)
Tutoria (1 h)

Total (14h)

Llengua catalana i literatura (3h)
Llengua castellana i literatura (3h)
Llengua estrangera (3h)
Història de la Filosofia (3h)
Història (3h)
Tutoria (1 h)


Total (14h)

Matèries de modalitat

Se'n han de triar 6, de les quals 5 han de ser de la modalitat escollida:

Modalitat de Ciències
i Tecnologia
Modalitat d'Humanitats
i Ciències socials
Modalitat d'Arts

Biologia I i II
Ciències Terra I i II
Dibuix tècnic I i II
Electrotècnia
Física I i II
Matemàtiques I i II
Química I i II
Tecnologia industrial I i II

Economia
Economia i Org. Empresa I i II
Geografia
Grec I i II
Història de l'Art
Història del món contemporani
Llatí I i II
Matemàtiques C. Socials I i II

Aquesta modalitat no s'ofereix en el nostre centre.

Matèries optatives

En una franja de les matèries de modalitat, s'ofereixen com a optatives:

 • Matèries de qualsevol modalitat
 • Matèries optatives
 • Matèries dissenyades pel centre

Treball de Recerca

 • Definició: investigació de caràcter individual sobre un tema determinat, orientada per un tutor/a.
 • Superació: imprescindible per aprovar el batxillerat.
 • Qualificació: 10% de la qualificació final del batxillerat.
 • Realització: entre el set juny del primer any i el gener -febrer del segon.

Proves d'accés a la Universitat

Distribució de les matèries a les PAU

Nota d'admissió (d'un mínim de 5 a un màxim de 14):

És la nota que utilitzaran les universitats per a l'adjudicació de les places als estudis en què el nombre de sol·licituds superi les places ofertades.

S'obtindrà sumant a la nota d'accés (mitjana ponderada del 60% de la nota d'expedient de batxillerat i el 40% de la qualificació global de les PAU) les dues millors qualificacions de les matèries superades en la fase específica, degudament ponderades.

Incorporarà les qualificacions de les matèries de la fase específica només en el cas que estiguin vinculades a la branca de coneixement dels estudis que es volen cursar.

end faq

Avaluació


L'Avaluació

L'avaluació del procés d'aprenentatge de l'alumnat de batxillerat ha de ser contínua i, alhora, global i diferenciada segons les matèries, de manera que es tinguin en compte tant les particularitats dels elements singulars del currículum com la seva coordinació i coherència.

Els centres educatius han de fer públics els criteris d'avaluació concretats en el projecte educatiu i els que s'aplicaran en l'avaluació dels aprenentatges i per a la promoció de l'alumnat. L'alumnat i els pares, mares o tutors legals, quan aquest sigui menor d'edat, han d'estar informats des del començament del curs d'aquests criteris.

Avaluació final de curs

El professor o professora de cada matèria és qui decideix, al final del curs, si l'alumne o alumna n'ha superat els objectius, prenent com a referent fonamental els criteris d'avaluació. Els resultats de l'avaluació de cada matèria s'han d'expressar mitjançant qualificacions numèriques de zero a deu sense decimals. Es consideren superades les matèries amb qualificació igual o superior a cinc.

En el cas de les matèries amb continuïtat en els dos cursos, l'alumnat que tingui cursada i no superada la matèria de primer curs no pot ser qualificat de la matèria de segon curs.

Proves extraordinàries

Amb posterioritat a l'avaluació final del curs, el centre ha de realitzar les proves extraordinàries de recuperació, ja programades prèviament, per a l'alumnat que no hagi superat totes les matèries en l'avaluació final. Els resultats de les proves extraordinàries s'han d'expressar mitjançant qualificacions numèriques de zero a deu sense decimals, o amb la menció "no presentat" (NP), quan calgui. Es consideren no superades les matèries amb qualificació inferior a cinc i el no presentat.

Les proves extraordinàries no es poden fer abans dels cinc darrers dies de classe, prenent com a referència el calendari lectiu que fixi la corresponent ordre per la qual s'estableix el calendari escolar del curs. Després de les proves extraordinàries tindrà lloc la sessió d'avaluació extraordinària. En aquesta, vistos els resultats obtinguts en les proves extraordinàries, caldrà prendre les decisions definitives del curs acadèmic respecte a la superació de matèries.

Permanència d'un any més en el mateix curs

Primer de Batxillerat

Els alumnes i les alumnes passaran al segon curs quan hagin superat totes les matèries cursades o no tinguin superades dues matèries com a màxim. Els alumnes i les alumnes de primer que no passin a segon curs han de romandre un any més en el primer curs i l'han de cursar novament en la seva totalitat si el nombre de matèries amb avaluació negativa és superior a quatre. En cas de rebre avaluació negativa de tres o quatre matèries a primer curs, els alumnes i les alumnes han d'acollir-se a una d'aquestes tres opcions:

 1. Matricular-se a primer curs de batxillerat renunciant a totes les qualificacions obtingudes en el curs acabat.
 2. Matricular-se només de les tres o quatre matèries en què hagi obtingut avaluació negativa.
 3. Matricular-se a tot el primer curs de batxillerat amb la possibilitat de millorar nota.

En casos justificats, l'alumne/a pot matricular-se, novament i en la seva totalitat, de primer curs de batxillerat, de manera que pugui consolidar la seva formació en les matèries ja aprovades i millorar la qualificació obtinguda.

Segon de Batxillerat

Els alumnes que en finalitzar el segon curs tinguin avaluació negativa en algunes matèries es poden matricular d'aquestes matèries sense necessitat de tornar a cursar les matèries ja superades.

Els alumnes i les alumnes no hauran de tornar a cursar les matèries treball de recerca i estada l'empresa un cop les tinguin superades, encara que no passin al curs següent.

Reclamacions motivades per les qualificacions

Dret a la valoració objectiva del rendiment escolar
L'alumnat té dret a una valoració objectiva del seu progrés personal i rendiment escolar, per la qual cosa se l'ha d'informar dels criteris i procediments d'avaluació, d'acord amb els objectius i continguts de l'ensenyament.

L'alumnat i, quan és menor d'edat, els seus pares, tenen dret a sol·licitar aclariments del professorat respecte de les qualificacions amb què s'avaluen els seus aprenentatges en les avaluacions parcials o les finals de cada curs.

L'alumnat, o els seus pares, poden reclamar contra les decisions i qualificacions que, com a resultat del procés d'avaluació, s'adoptin al final d'un curs, cicle o etapa d'acord amb el procediment establert. Aquestes reclamacions han de fonamentar-se en alguna de les causes següents:

 • La inadequació del procés d'avaluació, o d'algun dels seus elements, en relació amb els objectius o continguts de l'àrea o matèria sotmesa a avaluació o amb el nivell previst a la programació per l'òrgan didàctic corresponent.
 • La incorrecta aplicació dels criteris i procediments d'avaluació establerts.

Reclamacions per qualificacions obtingudes al llarg del curs de Batxillerat
Les reclamacions respecte a les qualificacions obtingudes al llarg del curs, si no es resolen directament entre el professor/a i l'alumne/a afectats, es presentaran al tutor/a, el qual les traslladarà al departament o seminari corresponent per tal que s'estudiïn. En tot cas, la resolució definitiva correspondrà al professor o professora.

Reclamacions per qualificacions finals de Batxillerat
Per a cada una d'aquestes qualificacions el centre establirà un dia en què els professors i professores estudiaran i resoldran les possibles reclamacions. Si l'alumne o alumna no està d'acord amb la resolució, podrà reiterar la reclamació en un escrit adreçat al director o directora i presentat el mateix dia o l'endemà. Per resoldre aquestes reclamacions se seguirà la tramitació següent:

 1. El director o directora traslladarà la reclamació al departament o seminari corresponent per tal que, en reunió convocada a tal fi, estudiï si la qualificació s'ha atorgat d'acord amb els criteris d'avaluació establerts pel departament o seminari. En vista de la proposta del seminari o departament i de l'acta de la junta d'avaluació que atorgà les qualificacions finals, el director o directora podrà resoldre directament la reclamació, o bé convocar una nova reunió de la junta d'avaluació. La resolució del director o directora es notificarà a l'interessat per escrit.
 2. L'alumne o alumna --o els seus representants legals, si és menor d'edat-- podrà recórrer la resolució del director o directora en el termini de cinc dies hàbils a partir de l'endemà de la notificació de la resolució. Aquest recurs, que anirà adreçat a la direcció dels serveis territorials corresponents, s'haurà de presentar al mateix centre de batxillerat.

Criteris de centre per valorar l'actitut, els valors i les normes de l'alumnat de Batxillerat

 1. Les actituds valors i normes incidiran en l'avaluació sumativa. Els indicadors per valorar les actituds valors i normes seran, com a mínim, els següents: assistència, puntualitat, feina a casa i a classe i comportament.
 2. Assistir sempre a classe, arribar a l'hora, fer sempre la feina i tenir un comportament adequat no serà objecte de bonificació en la nota. No fer la feina i comportar-se de manera inadequada seran objecte de penalització en la nota del crèdit i del curs.
 3. Per cada retard, falta de feina a casa, falta de feina a classe o comportament inadequat es descomptarà 0,1 des de la primera vegada que es produeixi. Pel que fa a les faltes d'assistència, les quatre primeres no penalitzen i a partir de la cinquena falta es descomptarà 0,1 per cada una.

end faq


GeneAjGvminesGvelbruguersGvTV


Ves al principi