xtecat BiN gmail BiN Accés moodle Accés weeras Accés clickedu 

Qüestions formals


A l'hora de presentar el treball, hauràs de seguir les següents instruccions:

 • La mida dels fulls ha de ser DIN-A4 i només s’ha d’imprimir per una sola cara.
 • El text cal redactar-lo amb la font Arial de mida 12 amb interlineat de 1 i justificat al marge dret.
 • El treball ha d’anar precedit d’una portada i acabar amb una contraportada.
 • A la portada han d’aparèixer com a mínim les següents dades: Títol del TR, nom i cognoms dels alumnes i del tutor/a del treball i departament al qual pertany.
 • L’estructura del treball constarà de: portada, índex (ha d’anar a l’inici), introducció, cos del treball, conclusions, glossari (optatiu), bibliografia, annexos (si n’hi ha) i contraportada.
 • Cada capítol ha de començar en una pàgina nova. Els títols dels capítols han d’anar destacats.
 • S’ha d’escriure sempre un peu a les il·lustracions.
 • Les notes es poden inserir a peu de pàgina o al final del treball.
 • Els fragments que se citen s’han d’escriure entre cometes; si les citacions són molt llargues se separen del cos del treball per uns espais en blanc i s’escriuen en lletra més petita.
 • S’ha d’especificar l’autor i la font de la citació: a continuació de la citació, en una nota a peu de pàgina o, en una nota al final del treball.
 • Aquestes notes s’han d’indicar amb asterisc o amb un número i hi ha de constar el nom de l’autor en minúscula i el cognom en majúscula, el títol del llibre en cursiva, l’editorial, l’any de publicació i la pàgina.La presentació del treball ha de ser a ordinador.

Realització de treballs


Definició del treball

El treball que hagis de desenvolupar pot haver estat formulat de dues maneres. En tot cas, s'ha de delimitar molt bé què és el que has de fer, què vols aconseguir, què et demanen i, en aquest sentit, realitzar el treball amb els mitjans i la metodologia més adients:

 • Que sigui el/la professor/a que defineixi les pautes del contingut i l'elaboració.
 • Que a partir d'una formulació genèrica del treball que faci el/la professor/a, siguis tu qui tinguis la llibertat de determinar-ne el plantejament.

Buscar i recollir informació

Un cop sàpigues el tema del treball caldrà buscar informació en llibres, revistes, enciclopèdies, enciclopèdies electròniques com ara l'Encarta, Internet,...
Convé que t'acostumis a mirar la data de la font que consultes. Si creus que la informació és antiquada, busca informació més actualitzada. Per segons quins temes també podràs obtenir informació mitjançant l'observació directa, fent entrevistes, enquestes,....

Primera lectura de la informació i elaboració d'un índex provisional

Un cop tinguis recollits els materials que et proporcionaran la informació que necessites, hauràs de fer una primera lectura per tenir una idea general. Aquesta idea et permetrà elaborar un primer índex que hauràs de presentar a l'aprovació del teu professor/a per veure si s'adapta a les seves exigències.

Selecció de la informació

A continuació hauràs de llegir en profunditat la informació que has recollit i extreure'n tot allò que, en funció de l'esborrany d'índex que has elaborat, et pugui ser útil per l'elaboració del treball. Aquesta tasca la pots fer mitjançant fitxes que poden tenir el següent format:

Elaboració del treball

Un cop hagis seleccionat la informació ja pots començar a redactar el treball.

És molt important no cometre faltes d'ortografia i que la construcció sintàctica sigui correcta.

Probablement a mida que vagis redactant et veuràs forçat a canviar algun punt de l'índex, incloure'n de nous o tanmateix a suprimir-ne algun. D'aquesta manera aniràs construint l'índex definitiu.
Has de tenir en compte que redactar o escriure un treball, no vol dir copiar tot el que has llegit, sinó expressar amb les teves paraules el resum de les idees principals que abans has copiat en brut i, si pots, fer-hi aportacions o comentaris personals.

end faq

Estructura dels treballs


Portada

 • Títol del treball
 • Nom de l'alumne/a
 • Nom de professor/a
 • Grup-classe

Índex

A la pàgina de l'índex figuraran cadascuna de les parts del treball i els seus apartats amb la numeració assignada. També ha d'indicar el número de pàgina de cada apartat.
L'índex es pot col·locar al començament o al final, i haurà de servir de guia perquè el lector obtingui una idea del treball: l'índex ha de ser un reflex del seu contingut.

Introducció

En aquesta part hauràs de consignar:

 • Els objectius del treball, és a dir, què vols explicar, què vols demostrar,....
 • Els aspectes desenvolupats en els diferents apartats
 • El mètode de treball emprat: com ho has fet?

Cos

És l'eix principal del treball. Cal tenir en compte les següents recomanacions:

 • Els diversos capítols han de mantenir un cert grau d'equilibri quant a la seva extensió.
 • Tots els apartats han de numerar-se segons el model d'esquema 1., 1.1, 1.2,
 • Si es vol posar títol a cadascun dels capítols s'ha de procurar que sigui prou significatiu.
 • Els apartats han d'estar situats segons una lògica temàtica, mantenint una línia de discurs coherent.
 • També s'ha d'evitar la repetició de continguts.

Conclusions

En aquesta part del treball hauràs:

 • D'exposar de forma molt sintètica, i en funció dels raonaments exposats al llarg del cos del treball, les que per tu han estat les idees que millor resumeixen l'estat de la qüestió que has tractat en el treball.
 • De resoldre les hipòtesis de partida que has enunciat a la introducció, tant per admetre-les com per refutar-les
 • D'apuntar els problemes amb què t'has trobat i els dubtes que resten pendents de resoldre.
 • Fer una valoració global del què t'ha aportat la realització del treball. Aquesta valoració pot consistir en explicar quines idees tenies sobre el tema del treball abans de començar-lo i quines tens en acabar-lo.

Annexos

Només si és imprescindible s'adjunten aquells materials utilitzats directament o complementaris que es considerin més interessants; aquests materials han de ser poc coneguts, ja que en cas contrari és suficient amb una referència.

Bibliografia i altres fonts

Una part imprescindible en un treball és la bibliografia, és a dir, la pàgina on faràs constar els llibres, enciclopèdies, i altres fonts que hagis consultat.
La bibliografia s'ha d'escriure seguint l'ordre alfabètic dels cognoms dels autors o autores. També s'ha d'indicar el títol, l'editorial, el lloc d'edició i l'any de publicació.

 • Ex.:
 • BELTRAN LOPEZ, J. : Les meravelles de la natura, ed. Barcanova,
 • Barcelona 1998.
 • MARCET LLOPIS, A. : Contes fantàstics, ed. Cruïlla, Barcelona 2001

Cas que hagis utilitzat internet hauràs de posar el nom de la pàgina web i l'adreça de la qual procedeix la informació que has utilitzat.

end faq

Documentació PDFGeneAjGvminesGvelbruguersGvTV


Ves al principi