xtecat BiN gmail BiN Accés moodle Accés weeras Accés clickedu 

©2014 - Institut de BRUGUERS | Tots els drets reservats

Cultura Digital - Comunicació

Objectius:

 • Aconseguir el seguiment d'un alt percentatge de les famílies a través de les diferents plataformes de l'escola, el web, Twitter, Facebook, Instagram i els grups de difusió de Whatsapp.
 • Estendre el coneixement de tots els espais del web a les famílies.
 • Donar a conèixer la majoria de les activitats docents del centre a les famílies.
 • Fer arribar tots els avisos i informacions a les famílies en format digital i tendir a la supressió del format paper.
 • Empoderar els alumnes en l’ús del correu electrònic i la xarxa docent Google Classroom i de les diverses Google Apps.
 • Facilitar als alumnes espais de temps per a l'ús d’ordinadors per assegurar la igualtat d’oportunitats en relació amb la comunicació digital.
 • Facilitat als alumnes dispositius i connectivitat per a reduir al màxim la bretxa digital.

Presència a la xarxa

La presència de l'escola a Internet es vehicula a través del WEB del centre, el Facebook, l'Instagram i el Youtube.

Totes les famílies han de signar una autorització drets d'imatge i digitals al principi de la seva escolaritat. En cas contrari, l'infant en qüestió no pot aparèixer en cap publicació de l'escola.

Web

 • El web de l'escola és http://www.insbruguers.cat/
 • Hi ha diferents apartats, que s'accedeixen a través del menú.
 • Es publiquen articles en relació amb les activitats més destacades dels alumnes de l'escola. Els articles poden anar acompanyats per fotografies, carrusels de fotos, i/o vídeos.
 • No publiquem primers plans dels alumnes. Tots tenen autoritzacions de drets d'imatge.

Facebook

 • El compte de l'escola és https://www.facebook.com/INSBruguers/
 • Les publicacions són fotografies, fotomuntatges o vídeo muntatges del dia a dia de l'activitat escolar.
 • No publiquem primers plans dels alumnes. Tots tenen autoritzacions de drets d'imatge.
 • La publicació serà tasca gestionada des de coordinació pedagògica.

Youtube

 • El compte de l'escola és Institut de Bruguers https://www.youtube.com/user/InsBruguers
 • Els vídeos pujats al compte són d'activitats, concerts, festes, etc.
 • No publiquem primers plans dels alumnes. Tots tenen autoritzacions de drets d'imatge.
 • Els vídeos s'editen, afegint encapçalament, música (si cal) i crèdits.
 • La persona encarregada de pujar contingut és el coordinador TAC.

CORREU ELECTRÒNIC

 • El correu electrònic de les famílies es recollirà a principi de curs i cada tutor/a en tindrà un llistat per a utilitzar-lo si el necessita només amb l’usuari del tutor o especialista.
 • L'escola només donarà a les famílies el correu del centre i cada mestre el seu i tots seran públics al gSuite de l'escola.
 • Els alumnes utilitzaran el correu del domini i les eines Google sempre amb comptes exclusius per al treball d’escola prèvies autoritzacions a principi de curs. Aquestes seran anotades a les agendes i arxivades fins a l’extinció dels comptes. Exemple: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.
 • Els correus dels alumnes estan gestionats i administrats pel coordinador TAC de l'escola i la adminitració. Els alumnes només poden enviar i rebre correus dins del domini.
 • Les famílies han de signar una autorització per l'ús de serveis i recursos digitals a Internet.
 • L'usuari i la contrasenya són donats des de l'escola i no es poden canviar. En cas de pèrdua u oblit, es podrà recuperar, ja que els correus de tot l'alumnat estan en una unitat compartida on només hi tenen accés els mestres.
 • Els correus electrònics dels alumnes es poden instal·lar als mòbils personals.
 • L'administrador suspendrà el correu del domini de qualsevol alumne si en fa un mal ús d'aquest.
 • L'administrador és el coordinador TAC, encarregat de generar els correus d'escola, tant d'alumnes com de mestres i personal d'administració.

VIDEOCONFERÈNCIES

 • L'aplicació Google Meet és el mitjà oficial per dur a terme les videoconferències.
 • Actualment, ni els mestres ni els alumnes poden gravar les videoconferències; però si es pogués, només estaria accessible pels mestres i amb el consentiment dels participants.
 • Els alumnes només poden participar (amb el correu d'escola) en videoconferències creades dins del domini.
 • Protocol per un bon ús:
  1. Tenir la càmera sempre oberta.
  2. No es pot gravar ni fer fotos de participants sense permís.
  3. El micròfon ha d'estar en silenci, només s'obrirà quan tinguem el torn de paraula.
  4. Ens hem de vestir curosament.
  5. El xat només és per dubtes o intervencions.
  6. Quan entrem saludem i quan acabem ens acomiadem.
  7. Tanquem la sessió després del mestre.

GRUP DE WHATSAPP

 • L'institut usa un grup d’informació de Whatsapp, per famílies.

BONES PRÀCTIQUES

 • Ús d’un llenguatge inclusiu i per la igualtat de gènere.
 • Sociogrames i dinàmiques de cohesió interna
 • Autoavaluació i coavaluació de l’alumnat (rúbriques, graelles).
 • Reunions individuals des de tutoria (preferentment en format presencial).
 • Entrevistes amb famílies.
 • Elaboració i compartició de l’informe escolar sobre el progrés acadèmic.

COMUNICACIÓ AMB L'ALUMNAT

Canals digitals
 • Reunions d’inici de curs presencial.
 • Entrevistes amb les famílies meet o presencial (còpia digital): Guardar el registre en PDF a la carpeta compartida.
 • Correu electrònic @insbruguers.cat: Correu domini propi de cada nivell per a les famílies i l’alumnat.
 • Google Workspace: Entorn de treball, d’aprenentatge col·laboratiu de l’alumnat i per a l’EVA.
 • Mòbils a l'aula: Els mòbils no seran permesos a l'aula, excepte quan la docència així ho requereixi per a activitats puntuals (NOFC: "El centre no es farà responsable dels objectes personals no relacionats amb l'activitat de l'escola.")
 • Documentacions relacionades pròpies del centre:
  • Addenda a les NOFC sobre l'ús de dispositius
  • Compartició carpetes alumnes: document

COMUNICACIÓ ENTRE DOCENTS

Canals digitals
 • Reunions i assemblees: reunions inici de curs, entrevistes amb famílies, reunions de delegats, cicle, claustre, consell escolar (preferentment en format presencial).
 • Correu corporatiu xtec (oficial) I @Iinsbruguers.cat de direcció al conjunt de la comunitat educativa i per informacions de rellevància i/o prescriptives. Valorar l’impacte de l’enviament de missatges en horari no lectiu (programació d'enviaments). Article 88 sobre el Dret a la desconnexió digital en l’àmbit laboral, de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.
 • E-valisa (oficial): per a la tramesa de documents dins de l’administració a través de mitjans electrònics, en cas de requerir registres d’entrada.
 • Documentacions relacionades pròpies del centre:
  • Addenda a les NOFC sobre l’ús de dispositius mòbils
Bones pràctiques
 • Ús d’un llenguatge inclusiu i per la igualtat de gènere.
 • Jornades de portes obertes per a la presentació del PEC a la comunitat educativa.
 • Pla d’acollida digital d’alumnes, mestres i famílies.
 • Col·laboració amb les famílies en el conjunt d’activitats del centre, processos participatius, festes i consell escolar.
Formació permanent
 • Disposar de tutorials de formació per facilitar l'assoliment de competència docent.
 • Establir cursos de formació en centre i de centre.
 • Organitzar formacions entre iguals amb assessorament de la comissió digital (TAP).
 • Participar de la responsabilitat personal i de l’autoexigència professional.
 • Incorporar recursos externs i interns per a la millora de les competències digitals.

COMUNICACIÓ AMB LES FAMÍLIES

Canals digitals
 • Difusió informacions amb les famílies: telèfon mòbil/ fixe, web, correu electrònic direcció (amb còpia al claustre), calendari de tasques escolars, comunicats, difusions de l’Ajuntament.
 • Reunions: reunions inici de curs, entrevistes personals. Totes les entrevistes amb les famílies han de quedar enregistrades en format digital (PDF) a final de curs i a disposició del centre.
 • Disposar d’espais i canals de comunicació per intercanviar experiències i pràctiques.
 • Aprofitar els recursos de l’entorn.
 • Difusió de bones pràctiques amb l’entorn.
 • Col·laboració amb entitats i organismes del municipi.
 • Publicació al web nodes de la documentació relacionada.
 • Documentacions relacionades pròpies del centre:
  • Addenda a les NOFC sobre l'ús de dispositius

GeneAjGvminesGvelbruguersGvTV


Ves al principi