xtecat BiN gmail BiN Accés moodle Accés weeras Accés clickedu 

Fomentem el gust per la lectura


Durant el curs 2014-15  es va començar el pla d’impuls a la lectura que té com a objectiu general fomentar el gust per la lectura. Aquest pla en torn al qual hem estat reflexionant durant el curs passat i que va ser aprovat per claustre i informat al consell escolar forma part del projecte lingüístic del centre.

Això comportarà que cada dia, després del pati (11'15 a 11'45h), dedicaran mitja hora a llegir (11'45 a 12'15h).

Els llibres objecte de lectura els hauran de portar de casa i hauran de romandre sempre en la motxilla. Poden agafar llibres de la biblioteca particular, de la biblioteca pública o prestats de companys, amics, etc. És molt important que, des de casa, es potenciï aquesta activitat que creiem molt rellevant pel futur acadèmic i personal dels nostres alumnes.

©2014 - Institut de BRUGUERS | Tots els drets reservats

Organització


©2014 - Institut de BRUGUERS | Tots els drets reservats

 1. Es dedicarà 1/2 hora de lectura diària a fi que l’organització horària del centre no resti alterada.
  Aquesta mitja hora s’obtindrà d’aplicar una deducció de 5 minuts a cada sessió diària.
  Aquest fet comportarà que de les sis classes diàries sortiran els 30 minuts dedicats a la lectura.
 2. El temps de lectura tindrà lloc desprès de l’entrada del pati.
 3. La lectura es portarà a terme en el marc del grup classe.
 4. L’aplicació del pla es farà a tots els grups del centre, des de 1r d’ESO fins a 2n de BATX.
 5. Durant la mitja hora de lectura no es portaran a terme d’altres activitats del centre que suposin l’alteració d’aquesta.
 6. El professorat també llegirà en aquest temps.

Orientacions sobre les lectures


Algunes orientacions que donarem als alumnes en torn a la tipologia de lectures són:

 • Han de ser llibres.
 • Han de ser adequats a l'edat.
 • Poden ser obres literàries o no (història, ciència, assaig, bibliografies,...)
 • No poden ser llibres d'autoajuda, pseudociència,...
 • Poden ser lectures en qualsevol llengua.

©2014 - Institut de BRUGUERS | Tots els drets reservats

Antecedents


Aquest projecte es troba emmarcat dins del pla lingüístic del centre (LIC).

Va se aprovat per claustre el 27 de juny de 2014 i el consell escolar va ser informat de la seva implantació el dia 2 de juliol de 2014. Durant el curs 2013-14 es va modificar el projecte LIC del centre i com a punt més destacat d’aquestes modificacions el claustre ha reflexionat sobre la possibilitat d’incorporar un pla d’impulsió a la lectura com activitat més rellevant.

El resultat ha estat la implementació d’aquest pla que pretén fomentar el gust per la lectura del nostres alumnes.

Objectius


 1. Fomentar el gust per la lectura dels nostres alumnes.
 2. Fer dels alumnes lectors, tot i tenint en compte que en la lectura trobaran les eines necessàries per esdevenir ciutadans amb esperit crític i amb valors ètics que els situïn en el món on hi viuen.
 3. Ajudar a l’assoliment de les competències bàsiques en general i a millorar els resultats educatius de l’alumnat.
 4. Esdevenir l’eina vertebradora del pla lector del centre.

NORMATIVA


Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig
Educació secundària
Article 26.2. [...] A fi de per promoure l'hàbit de la lectura s'hi dedicarà un temps a totes les matèries.
Article 113.3. [...] Les biblioteques escolars han de contribuir al foment de la lectura i que l'alumne accedeixi a la informació i a altres recursos per a l'aprenentatge de les àrees i matèries i es pugui formar en l'ús crític d'aquests recursos.

Decret 143/2007, de 26 de juny
Article 7.5. Els centres fomentaran la lectura en totes les matèries, com a factor bàsic per el desenvolupament de les competències bàsiques i per l'adquisició dels objectius educatius de l'etapa.
Article 8.2. En totes les matèries es treballaran la comprensió lectora, l'expressió oral i escrita, la comunicació audiovisual, les tecnologies de la informació i la comunicació, i l'educació en valors.
Article 8.5. Els centres podran organitzar programes de reforç per afavorir l'èxit escolar per a l'alumnat amb dificultats d'aprenentatge que accedeix a l'educació secundària, d'acord amb el que estableix el decret d'ordenació dels ensenyaments de l'educació primària a aquests efectes.[...]


GeneAjGvminesGvelbruguersGvTV


Ves al principi