xtecat BiN gmail BiN Accés moodle Accés weeras Accés clickedu 

Foto de rendimiento creado por ijeab - www.freepik.es Foto creat per ijeab - www.freepik.es

Estratègia Digital

La redacció de l’EDC ha provocat que moltes de les activitats, tasques o protocols que derivats de la COVID 19 vam haver de ficar en marxa quedin ordenades i sigui un punt de partida important a la nostra Estratègia Digital de Centre.

La resposta com a docents ha sigut important per adaptar-nos a aquesta nova situació i nou boom de recursos digitals que tenim al nostre abast. Com a alumnes sols tenim paraules positives ja que són les persones que més ràpides s’han adaptat, cal dir que no tot ha sigut senzill, ja que els recursos no han sigut ni són els òptims en tots els casos, per això treballem dia rere dia. Com a centre el principal pas ha estat el de recopilar tota aquesta informació de que disposavem per ajudar a les famílies i agrupar-la en protocols senzills per a fer un pas important cap al mon digital. On més hem de treballar és en l’ajuda cap a les famílies, ja que són les que pel nostre parer tenen més dificultats i on més diferències hem observat, aquí tenim la gran bretxa digital.

No és senzill aglutinar a totes les parts que formen l’Institut Bruguers, però contem amb un bagatge tecnològic i una sèrie de projectes que hem treballat al llarg dels anys en matèria tecnològica, que ens fan ser positius front a tots aquests canvis als que ens enfrontem amb il.lusió.

Venim d’un Pla TAC que vam posar en marxa i ha funcionat, el que fa que seguim treballant pel mateix camí, per tal de millorar els resultats escolars i personals en l’ús de les tecnologies, així com la competència digital del professorat.

Aquí veurem els punts febles i forts del centre, junt amb la definició dels objectius que hem de portar a terme per seguir millorant cada dia.

L’Estratègia digital de centre (EDC) gira entorn a tres grans eixos:

 • Docents digitalment competents
 • Alumnes i famílies digitalment competents
 • Centres digitalment competents

Objectiu de Desenvolupament Sostenible (ODS) no. 4: Garantir una educació inclusiva, equitativa, de qualitat i promoure oportunitats d'aprenentatge durant tota la vida per a tothom. “Dins els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) ens mereix l’atenció de reduir la bretxa digital de l’alumnat i sobre el risc d’exclusió educativa.”

Al PEC recollim aquestes frases: “El nostre centre es planteja grans reptes de futur. Pretén consolidar tots els projectes pedagògics i d’innovació per encetar-ne de nous. Volem actualitzar les metodologies pedagògiques en el nou paradigma de les tecnologies de l’aprenentatge i de la comunicació i el treball cooperatiu. També hem de potenciar els canals de participació dels alumnes i de les seves famílies en la vida quotidiana per reforçar-ne el sentiment de pertinença i la cohesió social”.

Diagnosi de l’EDC:

Una vegada extrets els resultats de les enquestes realitzades al sector docent i al sector alumnes, obtenim una sèrie de conclusions, establint els punts forts i els febles:

Comencem per la participació, tant a l’ESO com a Batxillerat:

Participation
Participation 1Question breakdown per user

Punts Forts:

 • Professorat
  • Suport i recursos digital
  • Implementació dels recursos digitals a l’aula
  • Sistemes organitzats de comunicació digital amb les famílies
 • Alumnat
  • Infraestructures i equips disponibles tant al centre com a casa
  • Competència digital de l’alumnat
  • Accés a espais virtuals d'organització i treball personals
 • Centre
  • Experiència en projectes tecnològics i digitals anteriors
  • Canals de comunicació àgils i segurs

Punts Febles:

 • Professorat
  • Col.laboració a les xarxes del centre
  • Aplicació d'estratègies de prevenció davant de les dificultats tècniques
 • Alumnat
  • Manca d’implicació dels alumnes en certs casos
  • Excessiu temps d’ús a casa de les tecnologies
  • Responsabilitat en l'ús del maquinari
 • Centre
  • Manca de recursos econòmics
  • Informació a les famílies sobre els processos de millora de la competència digital

Objectius Generals

El Pla d’Estratègia digital del Departament d'Educació estipula 5 grans àmbits d'actuació:

   1. Assoliment de la competència digital
   2. Planificació estratègica i organització
   3. Metodologies didàctiques i innovació
   4. Inclusió digital i de gènere
   5. Seguretat i protecció de dades

Objectius de Centre

La competència digital de l’alumnat serà impartida pel conjunt del professorat, que hauran de tenir els coneixements i habilitats per a l’assoliment de l’EDC.

L’adquisició de la competència digital recau principalment en les tutories. Les especialitats aplicaran estratègies i recursos per a l’assoliment de les competències digitals en les seves àrees, a més a més, caldrà una coordinació internivell on s’exposen les problemàtiques i es prenen decisions per abordar-les.

Maquinari propi del centre:

 • Establir protocols clars d’utilització del maquinari
 • Formar els diferents sectors en el funcionament bàsic d’aparells
 • Fomentar la inclusió digital en els casos de bretxa digital
 • Mantenir un inventari actualitzat del fons de maquinari de centre

Programari i aplicacions:

 • Fomentar el treball en xarxa i en línia per a la millora de les competències digitals
 • Realitzar formacions periòdiques en centre, de centre, i entre iguals sobre programari
 • Informar les famílies sobre l’ús beneficiós de les tecnologies digitals i dels possibles riscos

Avaluació:

 • Aplicar estratègies per a la metacognició i la recuperació de manera individual i grupal a l’aula
 • Facilitar a l’alumnat recursos d’organització i planificació autònoma de les tasques
 • Fomentar la creativitat i l’aportació d’idees per part de l’alumnat, individualment, en petit i en gran grup
 • Co-avaluar i autoavaluar l’alumnat a partir d’algunes activitats amb pautes clares d’organització

GeneAjGvminesGvelbruguersGvTV


Ves al principi