xtecat BiN gmail BiN Accés moodle Accés weeras Accés clickedu 

©2014 - Institut de BRUGUERS | Tots els drets reservats

Cultura Digital - Introducció

En aquesta part de cultura digital de l’EDC s’incorporar referències a les NOFC, referències a procediments del sistema de qualitat que tingui el centre, acords de claustre o de Consell Escolar, plans específics dissenyats per millorar aspectes concrets, protocols a seguir per la gestió dels serveis, autoritzacions que les famílies han de signar, descripcions dels serveis que s’utilitzen al centre, referències al PEC per la part metodològica de l’ús de les tecnologies, etc.

Imatge de la web : https://projectes.xtec.cat/edc-suport/cultura-digital/

L’apartat de Cultura Digital conté els següents aspectes:

  • Descripció dels serveis digitals que s’ofereixen a alumnes, professorat i famílies, i procediments de gestió: Serveis digitals propis del centre / Serveis digitals externs al centre / Procediment d’alta d’usuaris (alumnat, professorat i família) / Acords d’ús de la plataforma EVA / Organització de la documentació digital del centre / Gestió de les aules informàtiques, dels carros d’ordinadors i dels ordinadors de préstec, etc.
  • Desplegament curricular de la competència digital de l’alumnat
    L’assoliment de la competència digital de l’alumnat és un dels objectius principals de l’EDC. Aquest assoliment s’ha d’aconseguir de forma transversal amb la implicació de totes les matèries o àmbits. Per aquesta raó cal que el centre planifiqui el seu desplegament i la seva avaluació en els diferents nivells i cursos.
  • Acords o protocols de centre referents a l’EDC: Altres procediments o acords que el centre hagi definit respecte a l’estratègia digital: ús de mòbils al centre, ús de l’EVA, revisió i utilització d’aplicacions al núvol, etc.
  • Acolliment digital dels alumnes, docents i famílies de nova incorporació: Planificació de la incorporació de nou alumnat al centre en temes digitals: usuaris, serveis que poden utilitzar, formació inicial, normativa d’ús, etc. / Planificació de la incorporació de nous docents en temes digitals: usuaris, serveis que pot utilitzar, disponibilitat d’ordinadors, formació metodològica, etc. / Planificació de la incorporació de les famílies en temes digitals: usuaris, serveis que pot utilitzar, formació inicial, etc.
  • Portals web i xarxes socials: Organització del manteniment de la informació dels portals i de les xarxes socials del centre.
  • Comunicacions amb la comunitat educativa: Disseny de la comunicació digital famílies-centre (tutors, professorat, direcció…), alumnat-professorat i entre el mateix professorat.

El centre organitza tota la documentació en unitats compartides. Aquestes unitats es comparteixen exclusivament amb grups, de tal manera que en tot moment es controla qui té accés a la informació ja que cadascú té uns permisos diferents.

 


GeneAjGvminesGvelbruguersGvTV


Ves al principi